سامسونگ

/سامسونگ

سامسونگ، یکی از بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای در کره جنوبی و یک شرکت چندملیتی است. این شرکت از تعداد زیادی شرکت تابعه و زیرمجموعه تشکیل شده‌است.